Rentmotor

Bérleti feltételek

Bérlési feltételek

Bérleti nap számolása:

1 bérleti nap:

 • 1 naptári napot jelent, reggel 8:00-tól este 19:00-ig.

Díjmentes átvétel és visszavétel:

A motor átvehető díjmentesen
a bérleti napot megelőző este záráskor. (19:00 Foglaláskor a rendszer nem számol fel díjat)
 

Példák:

 • Péntek este 19:00-tól Szombat 19:00-ig: 1 bérlési napnak számít.
 • Péntek 12:00-tól Szombat 12:00-ig: 2 bérlési napnak számít.

  Egyedi átvétellel - visszavétellel kérjük keressen minket bizalommal, elérhetőségiéin egyikén. 

Napi kilométer limit: nincs 

Motorkerékpárjaink bérléséhez szükséges:

 • Kategóriában érvényes jogosítvány,
 • 150 000 Ft  Kaució:  Aprilia Pegaso 650 Strada,
  Honda CB 600F, Yamaha XJ6 Diversion
 • 200.000 Ft Kaució: Suzuki GSX-S750, Yamaha MT-09 Tracer,
 • 300 000 Ft Suzuki V-Strom 800DE (2023)
 • 350.000. Ft   Kaució: BMW R 1200 GS, Suzuki V-Strom 1050 (2024) 
 • Bérleti díj

Motorkerékpárjaink  teljes körű Casco biztosítással rendelkeznek , törés, lopás, elemi kár esetén 10%  de minimum 150,000,- Ft önrész fizetendő meg.

Gépjármű bérleti szerződés minta:

Amely létrejött
egyrészről: név: Rentmotor Kft.
Cím:       
Adószám:           
mint bérbeadó - a továbbiakban Bérbeadó -,
másrészről:

Bérlő neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Személyazonosító igazolvány száma:
Állampolgársága:
Email címe:
Telefonszáma:

mint bérlő - a továbbiakban Bérlő-,

a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A bérlemény tárgya: Honda gyártmányú, UIX039 forgalmi rendszámú, PC41 típusú, ZDCPC41C08F052620 alvázszámú, PC41E2030829 motorszámú gépjármű.

2. Bérbeadó …………...…(év) …………………… (hónap) ……… (nap) ….….... (óra) időponttól …………………………….. (év) ………………....……(hónap) …….… (nap) ………….(óra) időpontig a Bérlő kizárólagos használatába adja az 1. pontban megjelölt gépjárművet.


2.1 Bérbeadó a gépjármű átadása előtt jogosult meggyőződni arról, hogy a Bérlő alkalmas és képes-e az adott gépjármű vezetésére; Bérbeadó ennek alapján saját döntése szerint jogosult a szerződéstől elállni.

3. A bérleti díj a 2. pontban megjelölt időtartamra …………...…..Ft,- azaz …………………………….………… forint, melyet Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg teljes egészében megfizetett Bérbeadó részére. Bérbeadó a bérleti díj átvételét jelen szerződés aláírásával nyugtázza.

3.1 Amennyiben Bérlő a bérleti időszak lejártakor nem szolgáltatja vissza a gépjárművet, úgy tudomásul veszi, hogy minden további megkezdett egy óra után 6000,-Ft. késedelmi kötbért köteles a gépjármű átadásakor a Bérbeadó részére megfizetni.

3.2 A gépjármű átadása tele tankkal történik, Bérlő tele tankkal köteles a gépjármű visszaadására. A hiányzó üzemanyag árát és a tankolással járó plusz költséget, amely 2000,-Ft, Bérbeadó felszámíthatja Bérlő részére.

3.3 Bérlő a bérleti díjon felül jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetett …..………………...……Ft. óvadékot Bérbeadó részére. Az óvadék teljes összegét a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg a Bérlő a Bérbeadó részére. A szerződés szerződésszerű teljesítése esetén az óvadék összege a Bérlőnek visszajár. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó az óvadék összegét visszatarthatja Bérlő szerződésszegése, károkozása, illetve fizetendő késedelmi kötbér esetén.

4. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt gépjármű a szerződés szerinti használatra alkalmas. Bérlő a gépjárművet kifogástalan, tiszta, üzemképes állapotban veszi át, az átadási jegyzőkönyvben rögzítettek szerint, melyet jelen szerződés aláírásával elismer. A gépjármű átadásával egyidejűleg Bérbeadó átadja Bérlő részére a gépjármű okmányait is.

5. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal működteti. Bérlő tudomásul veszi, hogy tilos a gépjárművet sportrendezvényeken nevezni és/vagy versenycélokra versenypályán használni továbbá oktatásra, vontatásra használni.

6. A bérleti időszak alatt Bérbeadó saját költségén gondoskodik a gépjármű karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.

6.1 Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem felel a gépjármű meghibásodásából eredő járulékos károkért vagy veszteségekért.

7. Ha üzemeltetés közben Bérlő rendellenességet észlel, köteles a gépjármű használatával azonnal felhagyni, és ezzel egyidejűleg Bérbeadót értesíteni a +36 70 203 1013 telefonszámon.

8. Bérlő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

8.1 A bérleti idő alatt elkövetett szabályszegésekért (büntető, szabálysértési, közigazgatási) a Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy jelen gépjárműbérléssel kapcsolatosan utólagos költségek keletkezhetnek, (pl.: sérülés, kártérítés, tankolási, takarítási költség, közlekedési szabálysértés miatti büntetés, közigazgatási bírság, parkolási pótdíj, autópályadíj vásárlásának elmulasztása miatti bírság), melyekért a Bérlő a felelősségét tudomásul veszi, és egyúttal vállalja, hogy ezen költségeket Bérbeadó részére megtéríti. Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy hatósági (szabálysértési, közigazgatási, büntető) valamint parkolási, biztosítási kártérítési ügyben nevét és személyi adatait a Bérbeadó adatszolgáltatás céljából előzetes megkérdezése nélkül az illetékes hatóság részére kiadja. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a biztonságos ügyintézés végett a Bérbeadó a személyazonosításra alkalmas igazolványait lemásolja, az adatait kezelje az adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint.

9. Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a gépjárművet harmadik személy használatába nem adhatja. Ha Bérlő a gépjárművet Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

10. A bérleti szerződés lejártakor Bérlő köteles a gépjárművet üzemképes, tiszta állapotban Bérbeadónak visszaszolgáltatni. A lejárat előtt egy nappal bejelentett igény alapján bármelyik fél kezdeményezheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.

11. Amennyiben Bérlő a szerződés lejárta után szolgáltatja vissza a gépjárművet, Bérbeadó jogosult a napi bérleti díj 20 %-át kitevő felárat a napi bérleti díjon felül felszámítani.

12. Esetleges károkozás esetén Bérlőnek nincs nyilatkozattételi joga, Bérbeadó nevében semminemű nyilatkozatot nem tehet. A gépjárművel történő károkozás esetén Bérlő teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik Bérbeadó felé, ide értve a harmadik személyeknek okozott károkat is.

12.1 Ha a gépjárműben Bérlő hibájából kár keletkezik, megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, Bérlő köteles a Casco biztosító által számított önrészt, illetve a biztosító által nem fizetett, illetve a károkozással kapcsolatos esetleges egyéb költségeket megtéríteni.

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 6:331-348. §) az irányadóak.

Felek a jelen szerződést – annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 2 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták
Kelt: ………………………….         ……………év……………………..hónap …..… nap

……………………………………..
                  Bérbeadó
……………………………………….
                          Bérlő